ރަމަޟާން މަހުގައި ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގެ ރަސްމީ ގަޑި

7/6/2016

1437 ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޟާން މަހުގައި މި ޓްރައިބިއުނަލްގެ ރަސްމީ މަސައްކަތު ގަޑިއަކީ ހެނދުނު 9:00 ން މެންދުރުފަހު 1:00 އަށެވެ