ރަމަޟާން މަހުގައި ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގެ ރަސްމީ ގަޑި

21/5/2017

1438 ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޟާން މަހުގައި މި ޓްރައިބިއުނަލްގެ ރަސްމީ މަސައްކަތު ގަޑިއަކީ ހެނދުނު 9:00 ން މެންދުރުފަހު 1:00 އަށެވެ