ރަމަޟާން މަހުގައި ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގެ ރަސްމީ ގަޑި

20/5/2018

1439 ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޟާން މަހުގައި މި ޓްރައިބިއުނަލްގެ ރަސްމީ މަސައްކަތު ގަޑިއަކީ ހެނދުނު 10:00 ން މެންދުރުފަހު 02:00 އަށެވެ.