މައްސަލަ ނިންމިގޮތް

19/2/2020

ސްޓަރ ރިސޯޓްސް އެންޑް ހޮޓެލްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް TAT-CA-G/2019/010 މައްސަލަ ނިންމި ގޮތުގެ ރިޕޯޓް

21/11/2019

ބަނީ ހޯލްޑިންގްސް (ބީ.ވީ.އައި) ލިމިޓެޑް TAT-CA-G/2016/006 މައްސަލަ ނިންމި ގޮތުގެ ރިޕޯޓް

21/11/2019

އަޙުމަދު ނާޝިދު (TAT-CA-B/2018/007) މައްސަލަ ނިންމި ގޮތުގެ ރިޕޯޓް

21/11/2019

ޑީ.އައި ރިޒޯޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް TAT-CA-G/2016/004 މައްސަލަ ނިންމި ގޮތުގެ ރިޕޯޓް

21/11/2019

ލައިކޯ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް TAT-CA-G/2017/004 މައްސަލަ ނިންމި ގޮތުގެ ރިޕޯޓް

3/10/2019

މާލެ އެރޭޓެޑް ވޯޓަރ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް TAT-CA-B/2018/005 މައްސަލަ ނިންމި ގޮތުގެ ރިޕޯޓް

3/9/2019

މޯލްޑިވްސް ކޮލިޓީ ސީފުޑް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް TAT-CA-G/2017/003 މައްސަލަ ނިންމި ގޮތުގެ ރިޕޯޓް

30/6/2019

މައްސަލަ ނަންބަރު TAT-CA-B/2016/005 އިޖުރާޢީ ނުކުތާއާމެދު ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނިންމުން

30/6/2019

ޓްރޭޑަރސް ހޮޓެލް މާލެ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް TAT-CA-B/2016/005 މައްސަލަ ނިންމި ގޮތުގެ ރިޕޯޓް

27/5/2019

އުރީދޫ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް TAT-CA-W/2015/001 މައްސަލަ ނިންމި ގޮތުގެ ރިޕޯޓް

15/5/2019

އޭޑީކޭ އެންޓަރޕްރައިސަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް TAT-CA-B/2016/009 މައްސަލަ ނިންމި ގޮތުގެ ރިޕޯޓް

15/5/2019

މޯލްޑިވްސް ޕެޝަންސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް TAT-CA-G/2017/002 މައްސަލަ ނިންމި ގޮތުގެ ރިޕޯޓް

24/10/2018

މީޑިއާނެޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް TAT-CA-W/2017/005 މައްސަލަ ނިންމި ގޮތުގެ ރިޕޯޓް

23/10/2018

ޢަބްދުﷲ ޝަރީފް TAT-CA-G/2018/001، މައްސަލަ ނިންމި ގޮތުގެ ރިޕޯޓް

22/11/2017

ދާލު އެއަރޕޯޓް ހޯލްޑިންގްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް TAT-CA-G/2016/002 މައްސަލަ ނިންމި ގޮތުގެ ރިޕޯޓް

2/6/2017

މައްސަލަ ނަންބަރު TAT-CA-G/2016/002، ‘އިޖުރާޢީ ނުކުތާއާމެދު ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނިންމުން’

28/5/2017

މައްސަލަ ނަންބަރު TAT-CA-G/2013/003، ‘އިޖުރާޢީ ނުކުތާއާމެދު ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނިންމުން’

28/5/2017

މައްސަލަ ނަންބަރު TAT-CA-G/2013/001، ‘އިޖުރާޢީ ނުކުތާއާމެދު ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނިންމުން’

30/4/2017

އެޗް.ޕީ.އެލް ރިސޯޓްސް (މޯލްޑިވްސް) ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް TAT-CA-W/2015/003 މައްސަލަ ނިންމި ގޮތުގެ ރިޕޯޓް

30/4/2017

ލަނޑާ ގިރާވަރު ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް TAT-CA-W/2015/002 މައްސަލަ ނިންމި ގޮތުގެ ރިޕޯޓް

12/4/2017

މައްސަލަ ނަންބަރު TAT-CA-b/2013/006، ‘އިޖުރާޢީ ނުކުތާއާމެދު ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނިންމުން’

12/8/2015

މޯލްޑިވިއަން ހޮލިޑޭ ވިލެޖަސް ލިމިޓެޑް TAT-CA-G/2013/005 މައްސަލަ ނިންމި ގޮތުގެ ރިޕޯޓް

22/4/2015

ޖެޓަން ޓްރެވަލް ސަރވިސަސް ކޮމްޕެނީ ޕްރއިވެޓް ލިމިޓެޑް TAT-CA-W/2014/006 މައްސަލަ ނިންމި ގޮތުގެ ރިޕޯޓް

10/11/2014

މައްސަލަ ނަންބަރު TAT-CA-W/2013/005، ‘މައްސަލަ ނިންމި ގޮތުގެ ރިޕޯޓް’

8/9/2014

މައްސަލަ ނަންބަރު TAT-CA-W/2014/001، ‘އިޖުރާޢީ ނުކުތާއާމެދު ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނިންމުން’

8/9/2014

މައްސަލަ ނަންބަރު TAT-CA-W/2014/002، ‘އިޖުރާޢީ ނުކުތާއާމެދު ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނިންމުން’

12/8/2013

ބަނީ ހޯލްޑިންގސް (ބީ.ވީ.އައި) ލިމިޓެޑް TAT-CA-G/2013/001 މައްސަލަ ނިންމި ގޮތުގެ ރިޕޯޓް

30/7/2013

ސްޓޭޓް ބޭންކް އޮފް އިންޑިޔާ، މާލެ ބްރާންޗް TAT-CA-B/2013/004 މައްސަލަ ނިންމި ގޮތުގެ ރިޕޯޓް

26/5/2013

ޓްރެވެލް ލޭންޑް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް TAT-001/MISC/2012 އިޖުރާޢީ ނުކުތާއާމެދު ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނިންމުން

26/5/2013

ޢަބްދުލް މުޙުސިން މޫސާ TAT-002/MISC/2012 އިޖުރާޢީ ނުކުތާއާމެދު ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނިންމުން

8/4/2013

އަމާނާ ތަކަފުލް (މޯލްޑިވްސް) ޕލކ TAT-CA-M/2013/002 އިޖުރާޢީ ނުކުތާއާމެދު ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނިންމުން