ޑައުންލޯޑްސް

ފޯމު
ބައްލަވާ ނަން
  މަހޯލި ފޯމު
  މައްސަލަ ނިމުނު ގޮތުގެ ރިޕޯޓަށް އެދޭ ފޯމު
  ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު
  ފުރަތަމަ މަރުޙަލާގެ ކޯޓުތަކާއި ޓްރައިބިއުނަލްތަކުން ނިންމާ ނިންމުންތައް އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމް
  ބަދަލު ހަމަޖައްސަން އެދޭ ފޯމު
ރިޕޯޓު
ބައްލަވާ ނަން
  ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް 2017
  ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް 2016
  ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް 2015
  ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް 2014
  ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް 2013
މައްސަލަ ނިންމިގޮތް
ބައްލަވާ ނަން
  މައްސަލަ ނަންބަރު TAT-CA-G/2017/003، މައްސަލަ ނިންމި ގޮތުގެ ރިޕޯޓް
  މައްސަލަ ނަންބަރު TAT-CA-B/2016/005، އިޖުރާޢީ ނުކުތާއާމެދު ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނިންމުން
  މައްސަލަ ނަންބަރު TAT-CA-B/2016/005، މައްސަލަ ނިންމި ގޮތުގެ ރިޕޯޓް
  މައްސަލަ ނަންބަރު TAT-CA-W/2015/001، މައްސަލަ ނިންމި ގޮތުގެ ރިޕޯޓް
  މައްސަލަ ނަންބަރު TAT-CA-B/2016/009، މައްސަލަ ނިންމި ގޮތުގެ ރިޕޯޓް