ޑައުންލޯޑްސް

ރިޕޯޓު
ބައްލަވާ ނަން
  ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް 2017
  ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް 2016
  ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް 2015
  ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް 2014
  ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް 2013
އެހެނިހެން
ބައްލަވާ ނަން
  ސީނިއަރ ލީގަލް އޮފިސަރ – ޕޮއިންޓް ދޭވުނުގޮތުގެ ތަފްޞީލް
  އެސިސްޓެންޓް މެނޭޖަރ- ލީގަލް – ޕޮއިންޓް ދޭވުނުގޮތުގެ ތަފްޞީލް
  އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ – ޕޮއިންޓް ދޭވުނުގޮތުގެ ތަފްޞީލް
މައްސަލަ ނިންމިގޮތް
ބައްލަވާ ނަން
  މައްސަލަ ނަންބަރު TAT-CA-G/2016/006 މައްސަލަ ނިންމި ގޮތުގެ ރިޕޯޓް
  މައްސަލަ ނަންބަރު TAT-CA-B/2018/007 މައްސަލަ ނިންމި ގޮތުގެ ރިޕޯޓް
  މައްސަލަ ނަންބަރު TAT-CA-G/2016/004 މައްސަލަ ނިންމި ގޮތުގެ ރިޕޯޓް
  މައްސަލަ ނަންބަރު TAT-CA-G/2017/004 މައްސަލަ ނިންމި ގޮތުގެ ރިޕޯޓް
  މައްސަލަ ނަންބަރު TAT-CA-B/2018/005، މައްސަލަ ނިންމި ގޮތުގެ ރިޕޯޓް
ފޯމު
ބައްލަވާ ނަން
  އިސްތިއުނާފަށް ހުށަހަޅާ ފޯމް
  މަހޯލި ފޯމު
  މައްސަލަ ނިމުނު ގޮތުގެ ރިޕޯޓަށް އެދޭ ފޯމު
  ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު
  ފުރަތަމަ މަރުޙަލާގެ ކޯޓުތަކާއި ޓްރައިބިއުނަލްތަކުން ނިންމާ ނިންމުންތައް އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމް