ފޯމު

15/6/2020

ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ 39 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ޢަދަދު ކަނޑައެޅުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދިނުމަށް އެދޭ ފޯމު – ވޯރޑް ފައިލް

15/6/2020

ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ 39 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ޢަދަދު ކަނޑައެޅުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދިނުމަށް އެދޭ ފޯމު

12/2/2020

ވަގުތީ އަމުރަށް އެދޭ ފޯމް

12/2/2020

ވަގުތީ އަމުރަށް އެދޭ ފޯމް

17/12/2019

އިސްތިއުނާފަށް ހުށަހަޅާ ފޯމް

21/11/2019

އިސްތިއުނާފަށް ހުށަހަޅާ ފޯމް

1/2/2017

މަހޯލި ފޯމު

26/5/2015

މައްސަލަ ނިމުނު ގޮތުގެ ރިޕޯޓަށް އެދޭ ފޯމު

10/3/2015

ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު

3/3/2015

ފުރަތަމަ މަރުޙަލާގެ ކޯޓުތަކާއި ޓްރައިބިއުނަލްތަކުން ނިންމާ ނިންމުންތައް އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމް

21/1/2014

ބަދަލު ހަމަޖައްސަން އެދޭ ފޯމު

22/12/2013

އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ފޯމު

7/1/2013

ޖަވާބު ހުށަހަޅާ ފޯމު

22/4/2012

ބަލައިފާސްކުރުމުގެ އަމުރަށް އެދޭ ފޯމް

1/2/2012

ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމް