މުވައްޒަފުން

ލީގަލް އެންޑް އެސެސްމެންޓް

ޢަބްދުﷲ ޙިލްމީ
ރެޖިސްޓްރަރ
02 މެއި 2018
ޝަރީޢަތާއި ޤާނޫނުގެ ޑިޕްލޮމާ
hilmy@tat.gov.mv

އިބްރާހިމް ރަޝީދު
އެކައުންޓް އެނަލިސްޓް
14 އޮގަސްޓު 2011
މާސްޓާރސް އިން އިސްލާމިކް ފައިނޭންސް ޕްރެކްޓިސް
raschyd@tat.gov.mv

ފާޠިމަތު ސަމާ
ސީނިއަރ ލީގަލް އޮފިސަރ
17 ޖަނަވަރީ 2016
ބެޗެލާސް ޑިގްރީ އިން ޝަރީޢާ އެންޑް ލޯ
sama@tat.gov.mv

ޢާއިޝަތު ޝާނީ މުޙައްމަދު
އެސިސްޓެންޓް ޓްރައިބިއުނަލް އޮފިސަރ
16 ނޮވެންބަރު 2011
އެލް.އެލް.ބީ (ހޮނަރސް)
shany@tat.gov.mv

 

އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އެންޑް ފައިނޭންސް

މުޙައްމަދު ރަމީޒް
އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ
30 އޮކްޓޫބަރު 2011
މާސްޓާރސް އޮފް ޝަރީޢާ
rameez@tat.gov.mv

އަހްމަދު ބައްސާމް މުޙައްމަދު
ސީނިއަރ އައިޓީ އޮފިސަރ
25 އޮގަސްޓު 2013
ބެޗެލާސް ޑިގްރީ އިން އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ (ސިސްޓަމް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން)
bassam@tat.gov.mv

އަޒުމާ މުޙައްމަދު ދީދީ
ޑެޕިއުޓީ ފައިނޭންސް އޮފިސަރ
17 އޮގަސްޓު 2016
ޑިޕްލޮމާ އިން އެކައުންޓިންގ
azuma@tat.gov.mv

މަރިޔަމް ރަފާހާ
އެސިސްޓެންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ
01 އޮކްޓޯބަރު 2017
އޭލެވެލް
rafaha@tat.gov.mv

ފާޠިމަތު ސެހެނާޒް
އެސިސްޓެންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ
20 ނޮވެމްބަރު 2017
އޭލެވެލް
sehenaz@tat.gov.mv

ޢާއިޝަތު ޢަލީ
އޮފީސް އެސިސްޓެންޓް
26 އޭޕްރިލް 2017
އަސާސީ ތަޢުލީމު

ޒުލައިޚާ ޢަބްދުﷲ
މަސައްކަތު
10 ޖުލައި 2011
އަސާސީ ތަޢުލީމު