މެންބަރުން

ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ މެމްބަރުން (29 ނޮވެމްބަރު 2015 ން 28 ނޮވެމްބަރު 2020 އަށް)

އަލްއުސްތާޛް ނަޞްރުﷲ ޖަމީލު
ޓްރައިބިއުނަލްގެ ރައީސް
3015555
nasrulla@tat.gov.mv

އަލްއުސްތާޛާ ފާޠިމަތު މިންޙަތު ޢިއްޒަތު
ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނާއިބު ރައީސް
3015555
minhath@tat.gov.mv

އަލްފާޟިލް ޙަސަން ޒުހައިރު މުޙައްމަދު
ޓްރައިބިއުނަލްގެ މެމްބަރު
3015555
zuhair@tat.gov.mv

އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު ފަރީޝާ
ޓްރައިބިއުނަލްގެ މެމްބަރު
3015555
fareesha@tat.gov.mv

އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝަތު ޢަޒުފާ ޢަބްދުލްޣަފޫރު (29 ނޮވެމްބަރު 2015 ން 21 ޖެނުއަރީ 2020 އަށް)
ޓްރައިބިއުނަލްގެ މެމްބަރު

ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގެ ފުރަތަމަ ދައުރުގެ މެމްބަރުން (29 ނޮވެމްބަރު 2010 ން 28 ނޮވެމްބަރު 2015 އަށް)

ޓްރައިބިއުނަލްގެ ރައީސް
އަލްއުސްތާޛް އިބްރާހީމް ޢަފީފް

ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނާއިބު ރައީސް
އަލްއުސްތާޛް ޢަބްދުއްސަލާމް ޢާރިފް

ޓްރައިބިއުނަލްގެ މެމްބަރު
އަލްފާޟިލް ނަޞްރުﷲ ޖަމީލު

ޓްރައިބިއުނަލްގެ މެމްބަރު
އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު ސާވީ

ޓްރައިބިއުނަލްގެ މެމްބަރު
އަލްފާޟިލް ޙަސަން ޒުހައިރު މުޙައްމަދު