Downloads

forms
Title View
Mahoali Form  
Request for Case Report  
Job Application Form  
ފުރަތަމަ މަރުޙަލާގެ ކޯޓުތަކާއި ޓްރައިބިއުނަލްތަކުން ނިންމާ ނިންމުންތައް އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމް  
Power of Attorney Form  
Appeal Form  
Javaabu Hushahalha Form  
Search Warrant Request Form  
Job application form  
report
Title View
TAT Annual Report 2017  
TAT Annual Report 2016  
TAT Annual Report 2015  
TAT Annual Report 2014  
TAT Annual Report 2013  
Annual Report 2012  
Tax Appeal Tribunals Annual Report 2011  
Tax Appeal Tribunals Audit Report 2011  
%de%89%de%a6%de%87%de%b0%de%90%de%a6%de%8d%de%a6-%de%82%de%a8%de%82%de%b0%de%89%de%a8%de%8e%de%ae%de%8c%de%b0
Title View
Case number TAT-CA-G/2017/003, Case Report  
Case number TAT-CA-B/2016/005, Ijuraaee Nukuthaa aamedhu Tribunal ge Ninmun  
Case number TAT-CA-B/2016/005, Case Report  
Case number TAT-CA-W/2015/001, Case Report  
Case number TAT-CA-B/2016/009, Case Report  
Case number TAT-CA-G/2017/002, Case Report  
Case number TAT-CA-W/2017/005, Case Report  
Case number TAT-CA-G/2018/001, Case Report  
Case number TAT-CA-G/2016/002, 'Case Report'  
Case number TAT-CA-G/2016/002, Ijuraaee Nukuthaa aamedhu Tribunal ge Ninmun  
Case number TAT-CA-G/2013/003, Ijuraaee Nukuthaa aamedhu Tribunal ge Ninmun  
Case number TAT-CA-G/2013/001, Ijuraaee Nukuthaa aamedhu Tribunal ge Ninmun  
Case number TAT-CA-W/2015/003, 'Case Report'  
Case number TAT-CA-W/2015/002, 'Case Report'  
Case number TAT-CA-b/2013/006, Ijuraaee Nukuthaa aamedhu Tribunal ge Ninmun  
Case number TAT-CA-G/2013/005, Case Report  
Case number TAT-CA-W/2014/006, Case Report  
Case number TAT-CA-W/2013/005, Case Report  
Case number TAT-CA-W/2014/001, Ijuraaee Nukuthaa aamedhu Tribunal ge Ninmun  
Case number TAT-CA-W/2014/002, Ijuraaee Nukuthaa aamedhu Tribunal ge Ninmun  
Case number TAT-CA-G/2013/001, Case Report  
Case number TAT-CA-B/2013/004, Case Report  
Case number TAT-001/MISC/2012, Ijuraaee Nukuthaa aamedhu Tribunal ge Ninmun  
Case number TAT-002/MISC/2012, Ijuraaee Nukuthaa aamedhu Tribunal ge Ninmun  
Case number TAT-CA-M/2013/002, Ijuraaee Nukuthaa aamedhu Tribunal ge Ninmun