(ސިޓީއާ ލިޔެކިއުންތައް ބަލައިގަތުން: ހެނދުނު 08:00 ން މެންދުރުފަހު 13:00 އަށް) އޮފީސް ހުޅުވިފައި ހުންނާނީ ހެނދުނު 8:00 މެންދުރު 14:00

ގުޅުއްވާ

އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރ

ފާޠިމަތު ސަމާ

ސީނިއަރ ލީގަލް އޮފިސަރ ފޯން:5555 301 އީމެއިލް:sama@tat.gov.mv

ލީގަލް އެންޑް އެސެސްމެންޓް

ފޯން:5555 301 އީމެއިލް:legal@tat.gov.mv

އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އެންޑް ފައިނޭންސް

ފޯން:6666 301 އީމެއިލް:info@tat.gov.mv

ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް

އޮފީސް ހުޅުވިފައި ހުންނާނީ ހެނދުނު 8:00 އިން މެންދުރުފަހު 14:00 އަށެވެ. ގ. މާގަހަ، ތިންވަނަ ފަންގިފިލާ، ބުރުޒު މަގު، މާލެ 20152، ދިވެހިރާއްޖެ 301 5555 info@tat.gov.mv

މައްސަލަ ހުށަހަޅާ

މައްސަލައިގެ ރިޕޯޓް