November, 2019

25/11/2019

TAT-CA-B/2018/007

25/11/2019

TAT-CA-B/2018/007

24/11/2019

TAT-CA-W/2019/011

21/11/2019

ބަނީ ހޯލްޑިންގްސް (ބީ.ވީ.އައި) ލިމިޓެޑް TAT-CA-G/2016/006 މައްސަލަ ނިންމި ގޮތުގެ ރިޕޯޓް

21/11/2019

އަޙުމަދު ނާޝިދު (TAT-CA-B/2018/007) މައްސަލަ ނިންމި ގޮތުގެ ރިޕޯޓް

21/11/2019

TAT-CA-G/2017/004

21/11/2019

ޑީ.އައި ރިޒޯޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް TAT-CA-G/2016/004 މައްސަލަ ނިންމި ގޮތުގެ ރިޕޯޓް

21/11/2019

TAT-CA-G/2016/004

21/11/2019

ލައިކޯ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް TAT-CA-G/2017/004 މައްސަލަ ނިންމި ގޮތުގެ ރިޕޯޓް

21/11/2019

TAT-CA-G/2016/006

21/11/2019

TAT-CA-G/2016/004

21/11/2019

TAT-CA-G/2016/006

21/11/2019

އިސްތިއުނާފަށް ހުށަހަޅާ ފޯމް

21/11/2019

TAT-CA-G/2017/004

20/11/2019

ސީނިއަރ ލީގަލް އޮފިސަރ – ޕޮއިންޓް ދޭވުނުގޮތުގެ ތަފްޞީލް

20/11/2019

އެސިސްޓެންޓް މެނޭޖަރ- ލީގަލް – ޕޮއިންޓް ދޭވުނުގޮތުގެ ތަފްޞީލް

20/11/2019

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ – ޕޮއިންޓް ދޭވުނުގޮތުގެ ތަފްޞީލް