June, 2020

17/6/2020

TAT-VA/2020/001

17/6/2020

ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގެ އަޑުއެހުންތައް ދުރުން ކުރިއަށްގެންދާނެ ގޮތުގެ އުޞޫލު

15/6/2020

ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގެ އަޑުއެހުންތައް ދުރުން ކުރިއަށްގެންދާނެ ގޮތުގެ އުޞޫލު

15/6/2020

ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ 39 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ޢަދަދު ކަނޑައެޅުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދިނުމަށް އެދޭ ފޯމު – ވޯރޑް ފައިލް

15/6/2020

ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ 39 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ޢަދަދު ކަނޑައެޅުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދިނުމަށް އެދޭ ފޯމު

14/6/2020

އިސްތިއުނާފުކުރުމުގެ މުއްދަތު ގުނުމާބެހޭ – 2