ނޫސްބަޔާން

4/7/2020

އިސްތިއުނާފުކުރުމުގެ މުއްދަތު ގުނުމާބެހޭ – 3

14/6/2020

އިސްތިއުނާފުކުރުމުގެ މުއްދަތު ގުނުމާބެހޭ – 2

31/5/2020

އިސްތިއުނާފުކުރުމުގެ މުއްދަތު ގުނުމާބެހޭ

26/4/2020

1441 ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޟާންމަހުގެ ރަސްމީ މަސައްކަތު ގަޑިއާއި، ޝައްވާލު މަހުގެ ފުރަތަމަ 7 ދުވަހުގެ ރަސްމީ މަސައްކަތު ގަޑި

14/7/2018

ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލުން ބާއްވާ ޓެކުހުގެ މައްސަލަތައް އިސްތިއުނާފުކުރުމާ ބެހޭގޮތުން ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ 04 ވަނަ ސެޝަން ބާއްވައިފި

20/5/2018

ރަމަޟާން މަހުގައި ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގެ ރަސްމީ ގަޑި

6/2/2018

Press Release 06.02.2018

21/5/2017

ރަމަޟާން މަހުގައި ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގެ ރަސްމީ ގަޑި

1/12/2016

ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލުން ބާއްވާ ޓެކުހުގެ މައްސަލަތައް އިސްތިއުނާފުކުރުމާ ބެހޭގޮތުން ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ 03 ވަނަ ސެޝަން ފަށައިފި

25/9/2016

ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގެ ރަސްމީ ގަޑި ބަދަލުވުން

7/6/2016

ރަމަޟާން މަހުގައި ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގެ ރަސްމީ ގަޑި

29/4/2016

ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލުން ބާއްވާ ޓެކުހުގެ މައްސަލަތައް އިސްތިއުނާފު ކުރުމާ ބެހޭގޮތުން ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރި ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ފަށައިފި

30/11/2015

ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގެ ރަސްމީ ގަޑި ބަދަލުވުން

29/11/2015

ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގެ ރައީސާއި ނައިބު ރައީސް ހަމަޖެއްސެވުން

29/11/2015

ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގެ 2 ވަނަ ދައުރަށް މެންބަރުން ޢައްޔަންކުރައްވައިފި