އަމުރު

ތާރީޚް މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތް މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތް ނަންބަރު އަމުރު
17-Jun-2020 މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ އައި އެންޑް ޓީ މެނޭޖްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް TAT-VA/2020/001