ބެލެމުންދާ މައްސަލަތައް

ތާރީޚް މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތް މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތް ނަންބަރު
9-Sep-2020 މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ އޭޑީކޭ އެންޓަރޕްރައިސަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް TAT-CA-B/2020/030
9-Sep-2020 މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ ޕްލެކްސަސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް TAT-CA-B/2020/029
31-Aug-2020 މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ ޓަރމާކްސް ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް TAT-CA-B/2020/028
31-Aug-2020 މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ މެރިން ޑިޒައިން މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް TAT-CA-B/2020/027
31-Aug-2020 މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ ޑްރިޕްޓްވުޑް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް TAT-CA-B/2020/026
31-Aug-2020 މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ ޑްރިޕްޓްވުޑް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް TAT-CA-G/2020/025
31-Aug-2020 މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ އެޓަމޯސްފެއަރ ކޯރ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް TAT-CA-B/2020/024
31-Aug-2020 މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ އެޓަމޯސްފެއަރ ކަނި ރިސޯޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް TAT-CA-B/2020/023
31-Aug-2020 މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ ބަނީ ހޯލްޑިންގްސް (ބީ.ވީ.އައި) ލިމިޓެޑް TAT-CA-B/2020/022
30-Aug-2020 މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ އޯ ޕްލަސް އީ ހޯލްޑިންގ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް TAT-CA-B/2020/021
30-Aug-2020 މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ ޑީޕް ބުލޫ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް TAT-CA-B/2020/020
30-Aug-2020 މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ ލަނޑާ ގިރާވަރު ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް TAT-CA-B/2020/019
30-Aug-2020 މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ މައިނަރ އިންޓަރނޭޝަނަލް (ލަބުއާން) ލިމިޓެޑް TAT-CA-B/2020/018
30-Aug-2020 މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ ޔޫތޯޕިއަރ ހޯލްޑިންގ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް TAT-CA-B/2020/017
30-Aug-2020 މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ އެޗް.ޕީ.އެލް ރިސޯޓްސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް TAT-CA-B/2020/016
30-Aug-2020 މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ ކާސާ ހޯލްޑިންގ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް TAT-CA-B/2020/014
30-Aug-2020 މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ އިބްރާހިމް އަލީ TAT-CA-B/2020/013
26-Aug-2020 މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ ކޯސްޓްލައިން އިންވެސްޓްމަންޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް TAT-CA-B/2020/015
26-Aug-2020 މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ ނޫމަޑި ރިސޯޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް TAT-CA-B/2020/012
26-Aug-2020 މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ ނޯޓިކަލް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް TAT-CA-B/2020/011
25-Aug-2020 މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ ރޭސޫޓް މޯލްޑިވްސް ސިމެންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް TAT-CA-B/2020/010
25-Aug-2020 މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ ޓޯޓަލް ޓްރާސްޕޯޓް ސޮލިއުޝަން މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް TAT-CA-G/2020/009
24-Aug-2020 މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ އެންޓްރެކް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް TAT-CA-G/2020/008
24-Aug-2020 މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ ހަސަން ހަލިމް TAT-CA-G/2020/007
23-Jul-2020 މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ ޓޫރިސްޓް ސަބްމެރިން މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް TAT-CA-M/2020/005
4-Mar-2020 މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް ކޮމްެޕެނީ TAT-CA-W/2020/004
28-Jan-2020 މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ އައި އެންޑް ޓީ މެނޭޖްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް TAT-CA-B/2020/003
9-Jan-2020 މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ ވަރމިލިއަން އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް TAT-CA-B/2020/002
5-Jan-2020 މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ ޓްރޭޑަރސް ހޮޓެލް މާލެ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް TAT-CA-B/2020/001
30-Dec-2019 މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ ސެންކްޗުއަރީ ސޭންޑްސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް TAT-CA-B/2019/035
29-Dec-2019 މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ ސީ.ޑީ.އެލް.އެޗް.ޓީ އޯޝަނިކް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް TAT-CA-B/2019/034
24-Dec-2019 މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ ވެން އޫރްދް ޑްރެޖިންގ އެންޑް މެރިން ކޮންޓްރެކްޓަރސް ބީވީ TAT-CA-G/2019/033
24-Dec-2019 މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ ވެން އޫރްދް ޑްރެޖިންގ އެންޑް މެރިން ކޮންޓްރެކްޓަރސް ބީވީ TAT-CA-W/2019/032
24-Dec-2019 މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ ނޫމަޑި ރިސޯޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް TAT-CA-B/2019/026
24-Dec-2019 މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ އޭޑީކޭ އެންޓަރޕްރައިސަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް TAT-CA-G/2019/025
24-Dec-2019 މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ އޭޑީކޭ އެންޓަރޕްރައިސަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް TAT-CA-G/2019/024
24-Dec-2019 މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ މޯލްޑިވިއަން ހޮލިޑޭ ވިލެޖަސް ލިމިޓެޑް TAT-CA-B/2019/023
24-Dec-2019 މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ މޯލްޑިވިއަން ހޮލިޑޭ ވިލެޖަސް ލިމިޓެޑް TAT-CA-B/2019/022
23-Dec-2019 މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ ސްޓޭޓް އިލެކްޓްރިކް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް TAT-CA-G/2019/031
23-Dec-2019 މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ ބެއަރފުޓް ނޫމަޑި ހޮޓެލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް TAT-CA-GR/2019/030
23-Dec-2019 މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ ހިޓާޗީ އަކުއަރ-ޓެކް އިންޖިނިއަރިންގ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް TAT-CA-G/2019/029
23-Dec-2019 މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ ކޯސްޓްލައިން ހޮޓެލްސް އެންޑް ރިސޯޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް TAT-CA-B/2019/028
23-Dec-2019 މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ އޭޑީކޭ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް TAT-CA-B/2019/027
23-Dec-2019 މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ މޯލްޑިވިއަން ހޮލިޑޭ ވިލެޖަސް ލިމިޓެޑް TAT-CA-G/2019/021
23-Dec-2019 މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ މޯލްޑިވިއަން ހޮލިޑޭ ވިލެޖަސް ލިމިޓެޑް TAT-CA-G/2019/020
23-Dec-2019 މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ މީޑިއާނެޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް TAT-CA-W/2019/019
23-Dec-2019 މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ މީޑިއާނެޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް TAT-CA-W/2019/018
23-Dec-2019 މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ މީޑިއާނެޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް TAT-CA-W/2019/017
23-Dec-2019 މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ އިބްރާހިމް ޖުނައިދު TAT-CA-G/2019/016
18-Dec-2019 މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ ބެއަރފުޓް ނޫމަޑި ހޮޓެލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް TAT-CA-W/2019/015