ނިންމުނު މައްސަލަތައް

ނިންމި ތާރީޚް މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތް މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތް ނަންބަރު ރިޕޯޓް
8-Oct-2020 މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ ބެއަރފުޓް ނޫމަޑި ހޮޓެލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް TAT-CA-W/2019/015
25-Aug-2020 މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ ޢާއިޝަތު އިބްރާހީމްދީދީ TAT-CA-B/2016/003
25-Aug-2020 މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ ޑީ.އައި ރިޒޯޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް TAT-CA-B/2018/010
19-Feb-2020 މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ ސްޓަރ ރިޒޯޓް އެންޑް ހޮޓެލްސް ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް TAT-CA-G/2019/010
25-Nov-2019 މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ އަޙްމަދު ނާޝިދު TAT-CA-B/2018/007
21-Nov-2019 މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ ލައިކޯ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް TAT-CA-G/2017/004
21-Nov-2019 މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ ބަނީ ހޯލްޑިންގްސް (ބީ.ވީ.އައި) ލިމިޓެޑް TAT-CA-G/2016/006
21-Nov-2019 މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ ޑީ.އައި ރިޒޯޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް TAT-CA-G/2016/004
3-Oct-2019 މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ މާލެ އެރޭޓެޑް ވޯޓަރ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް TAT-CA-B/2018/005
3-Sep-2019 މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ މޯލްޑިވްސް ކޮލިޓީ ސީފުޑް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް TAT-CA-G/2017/003
19-Jun-2019 މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ ޓްރޭޑަރސް ހޮޓެލް މާލެ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް TAT-CA-B/2016/005
27-May-2019 މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ އުރީދޫ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް TAT-CA-W/2015/001
15-May-2019 މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ މޯލްޑިވްސް ޕެޝަންސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް TAT-CA-G/2017/002
15-May-2019 މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ އޭޑީކޭ އެންޓަރޕްރައިސަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް TAT-CA-B/2016/009
24-Oct-2018 މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ މީޑިއާނެޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް TAT-CA-W/2017/005
23-Oct-2018 މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ ޢަބްދުﷲ ޝަރީފް TAT-CA-G/2018/001
22-Nov-2017 މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ ދާލު އެއަރޕޯޓް ހޯލްޑިންގްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް TAT-CA-G/2016/002
12-Apr-2017 މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ އެޗް.ޕީ.އެލް ރިސޯޓްސް (މޯލްޑިވްސް) ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް TAT-CA-W/2015/003
12-Apr-2017 މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ ލަނޑާ ގިރާވަރު ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް TAT-CA-W/2015/002
12-Aug-2015 މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެެވެނިއު އޮތޯރިޓީ މޯލްޑިވިއަން ހޮލިޑޭ ވިލެޖަސް ލިމިޓެޑް TAT-CA-G/2013/005
22-Apr-2015 މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ ޖެޓަން ޓްރެވަލް ސަރވިސަސް ކޮމްޕެނީ ޕްރއިވެޓް ލިމިޓެޑް TAT-CA-W/2014/006
10-Nov-2014 މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ ޢައިޝަތު އާޞިމާ TAT-CA-W/2014/005
8-Sep-2014 މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ އޭ.ޑީ.އެސް ރިސޯޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް TAT-CA-W/2014/002
8-Sep-2014 މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ ކައުރީ އިންވެސްޓްމެންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް TAT-CA-W/2014/001
13-May-2014 މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ ކެޕިޓަލް ޓްރެވަލް އެންޑް ޓުއާރސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް TAT-CA-G/2013/003
9-Dec-2013 މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ އަމާނާ ތަކަފުލް (މޯލްޑިވްސް) ޕލކ TAT-CA-M/2013/002
3-Oct-2013 މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ ޓްރެވެލް ލޭންޑް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް TAT-001/MISC/2012
12-Aug-2013 މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ ބަނީ ހޯލްޑިންގސް (ބީ.ވީ.އައި) ލިމިޓެޑް TAT-CA-G/2013/001
30-Jul-2013 މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ ސްޓޭޓް ބޭންކް އޮފް އިންޑިޔާ، މާލެ ބްރާންޗް TAT-CA-B/2013/004
15-May-2013 މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ ޢަބްދުލް މުޙުސިން މޫސާ TAT-002/MISC/2012