އަނބުރާގެންދިޔަ މައްސަލަތައް

ތާރީޚް މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތް މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތް ނަންބަރު
28-Oct-2019 މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ ރޮބިންސަން ކްލަބް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް TAT-CA-G/2019/006
15-Jun-2016 މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ ކްރައުން ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް TAT-CA-W/2016/001
8-Oct-2014 މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ ރަބުޝާއު ޙުސައިން TAT-CA-b/2014/004
8-Oct-2014 މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ ތައުނީސް ޙުސައިން TAT-CA-b/2014/003
2-Oct-2014 މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ ކޭ.އެޗް.އޭ ރިސޯޓްސް އެންޑް ހޮޓެލްސް ކޮންސްޓްރަކްޝަން (މޯލްޑިވްސް) ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް TAT-CA-M/2014/007
5-Feb-2014 މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ ޑރ. ނާއިލާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދުދީދީ TAT-CA-b/2013/006