ޑައުންލޯޑްސް

ރިޕޯޓު
ބައްލަވާ ނަން
  ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް 2019
  ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް 2018
  ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް 2017
  ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް 2016
  ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް 2015
އެހެނިހެން
ބައްލަވާ ނަން
  ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގެ އަޑުއެހުންތައް ދުރުން ކުރިއަށްގެންދާނެ ގޮތުގެ އުޞޫލު
  ކޮވިޑް 19 އާއި ގުޅިގެން ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލުން އަމަލުކުރަމުންގެންދާނެ އުޞޫލް
  ސީނިއަރ ލީގަލް އޮފިސަރ – ޕޮއިންޓް ދޭވުނުގޮތުގެ ތަފްޞީލް
  އެސިސްޓެންޓް މެނޭޖަރ- ލީގަލް – ޕޮއިންޓް ދޭވުނުގޮތުގެ ތަފްޞީލް
  އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ – ޕޮއިންޓް ދޭވުނުގޮތުގެ ތަފްޞީލް
މައްސަލަ ނިންމިގޮތް
ބައްލަވާ ނަން
  ސްޓަރ ރިސޯޓްސް އެންޑް ހޮޓެލްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް TAT-CA-G/2019/010 މައްސަލަ ނިންމި ގޮތުގެ ރިޕޯޓް
  ބަނީ ހޯލްޑިންގްސް (ބީ.ވީ.އައި) ލިމިޓެޑް TAT-CA-G/2016/006 މައްސަލަ ނިންމި ގޮތުގެ ރިޕޯޓް
  އަޙުމަދު ނާޝިދު (TAT-CA-B/2018/007) މައްސަލަ ނިންމި ގޮތުގެ ރިޕޯޓް
  ޑީ.އައި ރިޒޯޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް TAT-CA-G/2016/004 މައްސަލަ ނިންމި ގޮތުގެ ރިޕޯޓް
  ލައިކޯ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް TAT-CA-G/2017/004 މައްސަލަ ނިންމި ގޮތުގެ ރިޕޯޓް
ފޯމު
ބައްލަވާ ނަން
  ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ 39 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ޢަދަދު ކަނޑައެޅުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދިނުމަށް އެދޭ ފޯމު – ވޯރޑް ފައިލް
  ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ 39 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ޢަދަދު ކަނޑައެޅުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދިނުމަށް އެދޭ ފޯމު
  ވަގުތީ އަމުރަށް އެދޭ ފޯމް
  ވަގުތީ އަމުރަށް އެދޭ ފޯމް
  އިސްތިއުނާފަށް ހުށަހަޅާ ފޯމް