އިއުލާން

މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް ނަންބަރު ބައްލަވާ ނަން
25-Aug-2020 13-Aug-2020 (IUL)223/1/2020/06   އަންދާސީ ހިސާބު ބޭނުންވެއްޖެ
12-Mar-2020 5-Mar-2020 (IUL)223/1/2020/05   މި ޓްރައިބިއުނަލަށް ވީޑިއޯ ސްޕޮޓެއް ތައްޔާރުކޮށްދޭނޭ ފަރާތެއް ހޯދަން ބެނުންވެއްޖެ.
2-Apr-2020 26-Jan-2020 (IUL)223/1/2020/04   އޮފީސް އިމާރާތެއް ކުއްޔަށް ހިފަންބެޭނުންވެއްޖެ
31-Oct-2020 15-Jan-2020 (IUL)223/1/2020/03   އަންދާސީ ހިސާބު ބޭނުންވެއްޖެ
31-Oct-2020 13-Jan-2020 (IUL)223/1/2020/02   އަންދާސީ ހިސާބު ބޭނުންވެއްޖެ
9-Jan-2020 31-Dec-2019 (IUL)223/1/2019/14   އަންދާސީ ހިސާބު ބޭނުންވެއްޖެ.
13-Oct-2019 26-Sep-2019 223/01/2019/11   ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު
1-Oct-2019 26-Sep-2019 223/01/2019/10   އަންދާސީ ހިސާބު ބޭނުންވެއްޖެ
26-Sep-2019 16-Sep-2019 223/01/2019/09   އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ ހޯދުމަށް ކުރެވޭ އިޢުލާން
18-Sep-2019 12-Sep-2019 223/01/2019/08   އަންދާސީ ހިސާބު ބޭނުންވެއްޖެ
12-Sep-2019 4-Sep-2019 223/01/2019/07   އަންދާސީ ހިސާބު ބޭނުންވެއްޖެ
5-Sep-2019 29-Aug-2019 223/01/2019/06   އެސިސްޓެންޓް ޓްރައިބިއުނަލް އޮފިސަރ ހޯދުމަށް ކުރެވޭ އިޢުލާން
4-Apr-2019 28-Mar-2019 223/1/2019/3   އަންދާސީ ހިސާބު ބޭނުންވެއްޖެ
28-Mar-2019 24-Mar-2019 223/1/2019/2   އަންދާސީ ހިސާބު ބޭނުންވެއްޖެ: އޮފީސް ޢިމާރާތެއް ކުއްޔަށް ހިފުމާއިބެހޭ
20-Mar-2019 10-Mar-2019 223/1/2019/1   އަންދާސީ ހިސާބު ބޭނުންވެއްޖެ: އޮފީސް ޢިމާރާތެއް ކުއްޔަށް ހިފުމާއިބެހޭ
22-Mar-2018 6-Mar-2018 223/1/2018/2   ރެޖިސްޓްރަރއެއް ހޯދުމަށް ކުރެވޭ އިޢުލާން
28-Feb-2018 13-Feb-2018 223/1/2018/1   ރެޖިސްޓްރަރއެއް ހޯދުމަށް ކުރެވޭ އިޢުލާން
23-Mar-2017 19-Mar-2017 223/1/2017/1   އޮފީސް އެސިސްޓެންޓެއް ހޯދުމަށް ކުރެވޭ އިޢުލާން
11-Oct-2015 29-Sep-2015 223/1/2015/06   ޕިޔޯނެއް ހޯދުމަށް ކުރެވޭ އިޢުލާން
1-Jun-2015 31-May-2015 223/1/2015/04   ސީނިއަރ ލީގަލް އޮފިސަރެއް ހޯދުމަށް ކުރެވޭ އިޢުލާން
31-Oct-2020 4-Mar-2015 223/1/2015/01   ޑެޕިއުޓީ ފައިނޭންސް އޮފިސަރ އަދި ސީނިއަރ ލީގަލް އޮފިސަރެއް ހޯދުމަށް ކުރެވޭ އިޢުލާން
12-Jan-2015 29-Dec-2014 223/1/2014/02   ސީނިއަރ ލީގަލް އޮފިސަރެއް ހޯދުމަށް ކުރެވޭ އިޢުލާން
30-Nov-2014 19-Nov-2014 223/1/2014/01   ސީނިއަރ ލީގަލް އޮފިސަރެއް ހޯދުމަށް ކުރެވޭ އިޢުލާން
10-Jun-2013 3-Jun-2013 223/1/2013/04   ސީނިއަރ އައިޓީ އޮފިސަރެއް ހޯދުމަށް ކުރެވޭ އިޢުލާން
21-May-2013 14-May-2013 223-1-2013-0003   އެސިސްޓެންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރއެއް ހޯދުމަށް ކުރެވޭ އިޢުލާން
15-May-2013 7-May-2013 223-1-2013-0002   އޮފީސް ފޮޅާ ސާފުކޯށްދޭނޭ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް
10-Apr-2013 31-Mar-2013 223-1-2013-0001   އައިޓީ އޮފިސަރެއް ހޯދުމަށް ކުރެވޭ އިޢުލާން
27-Dec-2012 26-Dec-2012 223-1-2012-0017   އިޢުލާން 15 ބާޠިލުކުރުން
16-Dec-2012 10-Dec-2012 223-1-2012-0016   އިޢުލާން 13 ބާތިލުކޮށް ޓްރައިބިއުނަލްގެ ޤަވާއިދާއި މެނުއަލް ރިވިއުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް
12-Dec-2012 4-Dec-2012 223-1-2012-0015   އިޢުލާން 14 ބާތިލުކޮށް، ޓޯނާ ވިއްކާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އަލުން ކުރެވޭ އިޢުލާން
27-Nov-2012 19-Nov-2012 223-1-2012-0014   ޓޯނާރ ވިއްކާނޭ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް
22-Nov-2012 13-Nov-2012 223-1-2012-0013   ޓްރައިބިއުނަލްގެ ޤަވާއިދާއި މެނުއަލް ރިވިއުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް
20-Nov-2012 8-Nov-2012 223-1-2012-0012   ޕިއޯނެއް ހޯދުމަށް ކުރެވޭ ޢިއުލާން
7-Oct-2012 27-Sep-2012 223-1-2012-0011   އެއަރ ކޮންޑިޝަނަރ ގަތުމަށް
9-Sep-2012 3-Sep-2012 223-1-2012-0010   ރެފަރެންސް ފޮތް ގަތުމަށް (2)
15-Jul-2012 9-Jul-2012 223-1-2012-0009   ޓްރައިބިއުނަލްގެ ބައެއް ދޮރުތަކާއި ޕާޓިޝަންޖެހުންފަދަ މަސައްކަތްކުރުމަށް
15-Jul-2012 9-Jul-2012 223-1-2012-0008   ރެފަރެންސް ފޮތް ގަތުމަށް
27-May-2012 21-May-2012 223-1-2012-0007   ސޮފްޓްވެއަރ ލައިސެންސް ގަތުމަށް
29-Mar-2012 22-Mar-2012 223-1-2012-0006   ފަރުނީޗަރު ގަތުމަށް  
5-Feb-2012 1-Feb-2012 223-1-2012-0005   ގަވާއިދު ޑްރާފްޓްކުރުމަށް
29-Jan-2012 22-Jan-2012 223-1-2012-0004   ގަވާއިދު ޑްރާފްޓްކުރުމަށް (2)
25-Jan-2012 19-Jan-2012 223-1-2012-0003   ފޯޓިގޭޓް ފަޔަރވޯލް ޔުނިޓެއް ގަތުމަށް
25-Jan-2012 17-Jan-2012 223-1-2012-0002   ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު - ކޮންސަލްޓަންޓް
17-Jan-2012 10-Jan-2012 223-1-2012-0001   ގަވާއިދު ޑްރާފްޓްކުރުން
3-Jan-2012 28-Dec-2011 223-1-2011-1000   ފަރުނީޗަރު ގަތުމަށް