ޤާނޫނު

ތާރީޚް ނަންބަރު ބައްލަވާ ނަން
25/2019   އާމްދަނީން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނު
13/2019   ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫން – 2 ވަނަ އިޞްލާހު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
06-Feb-14 6/2014   މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
29-Dec-11 2011/14   ޓެކްސް ނެގުމާއި ބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނު – ފުރަތަމަ އިސްލާހަށް ފަހު
02-Sep-11 10/2011   މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނު
18-Jan-11 5/2011   ވިޔަފާރިގެ ފައިދާއިން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނު
18-Mar-10 3/2010   ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނު