ޤަވާއިދު

ތާރީޚް ނަންބަރު ބައްލަވާ ނަން
  ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގެ އަޑުއެހުންތައް ދުރުން ކުރިއަށްގެންދާނެ ގޮތުގެ އުޞޫލު
06-May-20   ސިއްޙީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގައި މަސައްކަތްކުރާނެ ގޮތުގެ އުޞޫލު
2020/R-21   އާމްދަނީން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ގަވާއިދު
2020/R-14   މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ގަވާއިދު – 25 ވަނަ އިޞްލާޙު
30-Apr-12 2012/R-25   ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގެ ގަވާއިދު
30-May-13 2013/R-45   ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ގަވާއިދު
07-Jun-12 2011/R-35   ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ގަވާއިދު – 7 ޖޫން 2012 ގެ ނިޔަލަށް ހެދިފައިވާ އިސްލާޙްތަކާއެކު
13-Dec-12 2011/R-43   މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ގަވާއިދު – 13 ޑިސެމްބަރ 2012 ގެ ނިޔަލަށް ހެދިފައިވާ އިސްލާޙްތަކާއެކު
30-Apr-12 2012/R-1   ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގެ ގަވާއިދު – އިނގިރޭސި
14-Nov-11 2011/R-47   ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ގަވާއިދަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު
02-Oct-11 2011/R-43   މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ގަވާއިދު
18-Aug-11 2011/R-35   ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ގަވާއިދު