އަޅުގަނޑުމެންނާ ގުޅުއްވާ

ލީގަލް އެންޑް އެސެސްމެންޓް

ޢަބްދުﷲ ޙިލްމީ
ރެޖިސްޓްރަރ
ފޯނު: 3005572
hilmy@tat.gov.mv


އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އެންޑް ފައިނޭންސް ސެކްޝަން

މުޙައްމަދު ރަމީޒު
އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ
ފޯނު: 3005572
އީމެއިލް: rameez@tat.gov.mv

 

ޚިޔާލު ފާޅުކުރެއްވުމަށް

ނަން

އީމެއިލް

މެސެޖް

captcha

ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް

އޮފީސް ހުޅުވިފައި ހުންނާނީ ހެނދުނު 8:00 އިން މެންދުރުފަހު 14:00 އަށެވެ.

މއ. ޖަންބުގަސްދޮށުގެ، ތިންވަނަ ފަންގިފިލާ، ދަނބުރުއްމަގު، މާލެ 20161، ދިވެހިރާއްޖެ

ފޯން: 5555 301

ފެކްސް: 5571 300

އީމެއިލް: info@tat.gov.mv