(ސިޓީއާ ލިޔެކިއުންތައް ބަލައިގަތުން: ހެނދުނު 08:00 ން މެންދުރުފަހު 13:00 އަށް) އޮފީސް ހުޅުވިފައި ހުންނާނީ ހެނދުނު 8:00 މެންދުރު 14:00

އަނބުރާގެންދިޔަ މައްސަލަތައް

ނަންބަރު މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތް މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތް ތާރީޚް
TAT-CA-G/2019/006 ރޮބިންސަން ކްލަބް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ 2019-02-03
TAT-CA-W/2016/001 ކްރައުން ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ 2016-06-08
TAT-CA-M/2014/007 ކޭ.އެޗް.އޭ ރިޒޯޓްސް އެންޑް ހޮޓެލްސް ކޮންސްޓްރަކްޝަން (މޯލްޑިވްސް) ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ 2014-11-11
TAT-CA-B/2014/004 ރަބުޝާއު ޙުސައިން މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ 2014-03-26
TAT-CA-B/2013/006 ޑރ. ނާއިލާ އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ދީދީ މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ 2013-08-04
TAT-CA-B/2014/003 ތައުނީސް ޙުސައިން މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ 2014-03-26

މައްސަލަ ހުށަހަޅާ

މައްސަލައިގެ ރިޕޯޓް