(ސިޓީއާ ލިޔެކިއުންތައް ބަލައިގަތުން: ހެނދުނު 08:00 ން މެންދުރުފަހު 13:00 އަށް) އޮފީސް ހުޅުވިފައި ހުންނާނީ ހެނދުނު 8:00 މެންދުރު 14:00

ވަގުތީ އަމުރު

ނަންބަރު މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތް މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތް ތާރީޚް އަމުރު
TAT-VA/2022/003 މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ ޓޫރިސްޓް ސަބްމެރިންސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 2022-09-06 ޑައުންލޯޑް ކުރައްވާ
TAT-VA/2022/002 އެޓްމޮސްފިއަރ ކޯރ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ 2022-03-20 ޑައުންލޯޑް ކުރައްވާ
TAT-VA/2022/001 އެޓްމޮސްފިއަރ ކަނި ރިސޯޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ 2022-03-20 ޑައުންލޯޑް ކުރައްވާ
TAT-VA/2020/006 އައި އެންޑް ޓީ މެނޭޖްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ 2020-11-08 ޑައުންލޯޑް ކުރައްވާ
TAT-VA/2020/005 އަމިން ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ 2020-11-08 ޑައުންލޯޑް ކުރައްވާ
TAT-VA/2020/004 އަމިން ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ 2020-11-08 ޑައުންލޯޑް ކުރައްވާ
TAT-VA/2020/003 އަމިން ބިލްޑްވެއަރ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ 2020-11-08 ޑައުންލޯޑް ކުރައްވާ
TAT-VA/2020/002 އަމިން ބިލްޑްވެއަރ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ 2020-11-08 ޑައުންލޯޑް ކުރައްވާ
TAT-VA/2020/001 އައި އެންޑް ޓީ މެނޭޖްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ 2020-06-06 ޑައުންލޯޑް ކުރައްވާ

މައްސަލަ ހުށަހަޅާ

މައްސަލައިގެ ރިޕޯޓް