(ސިޓީއާ ލިޔެކިއުންތައް ބަލައިގަތުން: ހެނދުނު 08:00 ން މެންދުރުފަހު 13:00 އަށް) އޮފީސް ހުޅުވިފައި ހުންނާނީ ހެނދުނު 8:00 މެންދުރު 14:00

ނިންމުނު މައްސަލަތައް

ނަންބަރު މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތް މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތް ތާރީޚް ޑައުންލޯޑް ކުރައްވާ
TAT-CA-B/2019/028 ކޯސްޓްލައިން ހޮޓެލްސް އެންޑް ރިޒޯޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ 18/11/2021 ޑައުންލޯޑް ކުރައްވާ
TAT-CA-B/2020/002 ވަރމިލިއަން އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ 18/11/2021 ޑައުންލޯޑް ކުރައްވާ
TAT-CA-G/2019/031 ސްޓޭޓް އިލެކްޓްރިކް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ 22/09/2021 ޑައުންލޯޑް ކުރައްވާ
TAT-CA-B/2020/012 ނޫމަޑި ރިޒޯޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ 09/09/2021 ޑައުންލޯޑް ކުރައްވާ
TAT-CA-B/2019/026 ނޫމަޑި ރިޒޯޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ 09/09/2021 ޑައުންލޯޑް ކުރައްވާ
TAT-CA-B/2019/009 ޢަބްދުލް ޣަފޫރު ޢަލީ މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ 01/09/2021 ޑައުންލޯޑް ކުރައްވާ
TAT-CA-G/2019/025 އޭޑީކޭ އެންޓަރޕްރައިސަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ 01/09/2021 ޑައުންލޯޑް ކުރައްވާ
TAT-CA-G/2019/024 އޭޑީކޭ އެންޓަރޕްރައިސަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ 01/09/2021 ޑައުންލޯޑް ކުރައްވާ
TAT-CA-B/2019/008 އުރީދޫ މޯލްޑިވްސް ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް ކޮމްޕެނީ މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ 30/08/2021 ޑައުންލޯޑް ކުރައްވާ
TAT-CA-B/2018/006 ފިއުލް އެކްސްޕްރެސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ 28/06/2021 ޑައުންލޯޑް ކުރައްވާ
TAT-CA-B/2019/035 ސެންކްޗުއަރީ ސޭންޑްސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ 14/06/2021 ޑައުންލޯޑް ކުރައްވާ
TAT-CA-B/2019/034 ސީ.ޑީ.އެލް.އެޗް.ޓީ އޯޝަނިކް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ 14/06/2021 ޑައުންލޯޑް ކުރައްވާ
TAT-CA-B/2019/012 ފީނޯ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ 08/04/2021 ޑައުންލޯޑް ކުރައްވާ
TAT-CA-G/2020/013 އިބްރާހީމް ޢަލީ މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ 28/02/2021 ޑައުންލޯޑް ކުރައްވާ
TAT-CA-M/2020/005 ޓޫރިސްޓް ސަބްމެރިންސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ 17/02/2021 ޑައުންލޯޑް ކުރައްވާ
TAT-CA-W/2018/009 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް ކޮމްޕެނީ މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ 25/11/2020 ޑައުންލޯޑް ކުރައްވާ
TAT-CA-W/2018/008 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް ކޮމްޕެނީ މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ 25/11/2020 ޑައުންލޯޑް ކުރައްވާ
TAT-CA-G/2019/016 އިބްރާހީމް ޖުނައިދު މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ 25/11/2020 ޑައުންލޯޑް ކުރައްވާ
TAT-CA-W/2019/004 ވައްބިންވެސްޓް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިިމިޓެޑް މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ 24/11/2020 ޑައުންލޯޑް ކުރައްވާ
TAT-CA-W/2019/003 މޯލްޑިވްސް ބޭ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ 24/11/2020 ޑައުންލޯޑް ކުރައްވާ
TAT-CA-G/2019/029 ހިޓާޗީ އަކުއަރ-ޓެކް އިންޖިނިއަރިންގ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ 24/11/2020 ޑައުންލޯޑް ކުރައްވާ
TAT-CA-G/2019/013 އަބްދުﷲ ނަސީމް މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ 23/11/2020 ޑައުންލޯޑް ކުރައްވާ
TAT-CA-W/2019/019 މީޑިއާނެޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ 23/11/2020 ޑައުންލޯޑް ކުރައްވާ
TAT-CA-W/2019/018 މީޑިއާނެޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ 23/11/2020 ޑައުންލޯޑް ކުރައްވާ
TAT-CA-W/2019/017 މީޑިއާނެޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ 23/11/2020 ޑައުންލޯޑް ކުރައްވާ
TAT-CA-B/2019/007 ރޮބިންސަން ކްލަބް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ 18/11/2020 ޑައުންލޯޑް ކުރައްވާ
TAT-CA-B/2019/005 ރޮބިންސަން ކްލަބް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ 18/11/2020 ޑައުންލޯޑް ކުރައްވާ
TAT-CA-B/2019/002 މައިނަރ އިންޓަރނޭޝަނަލް (ލަބުއާން) ލިމިޓެޑް މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ 18/11/2020 ޑައުންލޯޑް ކުރައްވާ
TAT-CA-B/2019/001 މައިނަރ އިންޓަރނޭޝަނަލް (ލަބުއާން) ލިމިޓެޑް މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ 18/11/2020 ޑައުންލޯޑް ކުރައްވާ
TAT-CA-B/2018/004 ލަނޑާ ގިރާވަރު ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ 18/11/2020 ޑައުންލޯޑް ކުރައްވާ
TAT-CA-W/2017/006 ވެން އޫރްދް ޝިޕް މެނޭޖްމަންޓް ބީ.ވީ މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ 05/11/2020 ޑައުންލޯޑް ކުރައްވާ
TAT-CA-G/2018/003 މޯލްޑިވްސް ބޭ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ 22/10/2020 ޑައުންލޯޑް ކުރައްވާ
TAT-CA-G/2018/002 މޯލްޑިވްސް ބޭ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ 22/10/2020 ޑައުންލޯޑް ކުރައްވާ
TAT-CA-G/2016/008 ޙުސައިން މުޙައްމަދު މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ 19/10/2020 ޑައުންލޯޑް ކުރައްވާ
TAT-CA-G/2016/007 މޫސާ ނަސީމް މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ 19/10/2020 ޑައުންލޯޑް ކުރައްވާ
TAT-CA-W/2019/015 ބެއަރފުޓް ނޫމަޑި ހޮޓެލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ 08/10/2020 ޑައުންލޯޑް ކުރައްވާ
TAT-CA-B/2017/001 ކޯސްޓްލައިން އިންވެސްޓްމަންޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ 01/09/2020 ޑައުންލޯޑް ކުރައްވާ
TAT-CA-B/2016/003 ޢާއިޝަތު އިބްރާހީމް ދީދީ މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ 25/08/2020 ޑައުންލޯޑް ކުރައްވާ
TAT-CA-B/2018/010 ޑީ.އައި ރިޒޯޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ 25/08/2020 ޑައުންލޯޑް ކުރައްވާ
TAT-CA-G/2019/010 ސްޓަރ ރިޒޯޓް އެންޑް ހޮޓެލްސް ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ 19/02/2020 ޑައުންލޯޑް ކުރައްވާ
TAT-CA-B/2018/007 އަޙްމަދު ނާޝިދު މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ 25/11/2019 ޑައުންލޯޑް ކުރައްވާ
TAT-CA-G/2017/004 ލައިކޯ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ 21/11/2019 ޑައުންލޯޑް ކުރައްވާ
TAT-CA-G/2016/006 ބަނީ ހޯލްޑިންގްސް (ބީ.ވީ.އައި) ލިމިޓެޑް މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ 21/11/2019 ޑައުންލޯޑް ކުރައްވާ
TAT-CA-G/2016/004 ޑީ.އައި ރިޒޯޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ 21/11/2019 ޑައުންލޯޑް ކުރައްވާ
TAT-CA-B/2018/005 މާލެ އެރޭޓެޑް ވޯޓަރ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ 03/10/2019 ޑައުންލޯޑް ކުރައްވާ
TAT-CA-G/2017/003 މޯލްޑިވްސް ކޮލިޓީ ސީފުޑް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ 03/09/2019 ޑައުންލޯޑް ކުރައްވާ
TAT-CA-B/2016/005 ޓްރޭޑަރސް ހޮޓެލް މާލެ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ 19/06/2019 ޑައުންލޯޑް ކުރައްވާ
TAT-CA-W/2015/001 އުރީދޫ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ 27/05/2019 ޑައުންލޯޑް ކުރައްވާ
TAT-CA-G/2017/002 މޯލްޑިވްސް ޕެޝަންސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ 15/05/2019 ޑައުންލޯޑް ކުރައްވާ
TAT-CA-B/2016/009 އޭޑީކޭ އެންޓަރޕްރައިސަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ 15/05/2019 ޑައުންލޯޑް ކުރައްވާ
TAT-CA-W/2017/005 މީޑިއާނެޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ 24/10/2018 ޑައުންލޯޑް ކުރައްވާ
TAT-CA-G/2018/001 ޢަބްދުﷲ ޝަރީފް މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ 23/10/2018 ޑައުންލޯޑް ކުރައްވާ
TAT-CA-G/2016/002 ދާލު އެއަރޕޯޓް ހޯލްޑިންގްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ 22/11/2017 ޑައުންލޯޑް ކުރައްވާ
TAT-CA-W/2015/003 އެޗް.ޕީ.އެލް ރިސޯޓްސް (މޯލްޑިވްސް) ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ 12/04/2017 ޑައުންލޯޑް ކުރައްވާ
TAT-CA-W/2015/002 ލަނޑާ ގިރާވަރު ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ 12/04/2017 ޑައުންލޯޑް ކުރައްވާ
TAT-CA-G/2013/005 މޯލްޑިވިއަން ހޮލިޑޭ ވިލެޖަސް ލިމިޓެޑް މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ 12/08/2015 ޑައުންލޯޑް ކުރައްވާ
TAT-CA-W/2014/006 ޖެޓަން ޓްރެވަލް ސަރވިސަސް ކޮމްޕެނީ ޕްރއިވެޓް ލިމިޓެޑް މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ 22/04/2015 ޑައުންލޯޑް ކުރައްވާ
TAT-CA-W/2014/005 ޢައިޝަތު އާޞިމާ މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ 10/11/2014 ޑައުންލޯޑް ކުރައްވާ
TAT-CA-B/2013/004 ސްޓޭޓް ބޭންކް އޮފް އިންޑިޔާ، މާލެ ބްރާންޗް މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ 30/07/2013 ޑައުންލޯޑް ކުރައްވާ

މައްސަލަ ހުށަހަޅާ

މައްސަލައިގެ ރިޕޯޓް