ތަޞައްވުރު

ޓެކުހާބެހޭ މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމުގައި، އާންމުން އިތުބާރުކުރާ މުއައްސަސާއަކަށްވުން

އަމާޒު

ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތްތަކާއި މީރާއާ ދެމެދު އުފެދޭ މައްސަލަތައް، ލުއިފަސޭހަކަމާއެކު ހުށަހެޅޭނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމުކޮށް، ޓެކުހާބެހޭ ޤާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ހެއްކާއި ޤަރީނާތަކުގެ މައްޗަށް ބުރަވެ، ހަމަހަމަކަމާއި ޢަދުލުވެރިކަމާއެކު އަވަހަށް ނިންމުން