(ސިޓީއާ ލިޔެކިއުންތައް ބަލައިގަތުން: ހެނދުނު 08:00 ން މެންދުރުފަހު 13:00 އަށް) އޮފީސް ހުޅުވިފައި ހުންނާނީ ހެނދުނު 8:00 މެންދުރު 14:00

މުވައްޒަފުން

ލީގަލް އެންޑް އެސެސްމެންޓް

ޢަބްދުﷲ ޙިލްމީ ރެޖިސްޓްރަރ hilmy@tat.gov.mv
ގުޅުނީ 02/05/2018
އިބްރާހިމް ރަޝީދު އެކައުންޓް އެނަލިސްޓް raschyd@tat.gov.mv
ގުޅުނީ 14/08/2011
ޢާއިޝަތު ޝާނީ މުޙައްމަދު އެސިސްޓެންޓް މެނޭޖަރ – ލީގަލް shany@tat.gov.mv
ގުޅުނީ 16/11/2011
ފާޠިމަތު ސަމާ ސީނިއަރ ލީގަލް އޮފިސަރ sama@tat.gov.mv
ގުޅުނީ 17/01/2016
ޙައްވާ އަނޫސާ ސީނިއަރ ލީގަލް އޮފިސަރ anoosa@tat.gov.mv
ގުޅުނީ 05/11/2019
ޝަވްފާ އިބްރާހީމް އެސިސްޓެންޓް ޓްރައިބިއުނަލް އޮފިސަރ shaufa@tat.gov.mv
ގުޅުނީ 22/09/2019
ރާނިޔާ މޫސާ ނަސީމް އެސިސްޓެންޓް ޓްރައިބިއުނަލް އޮފިސަރ raaniya@tat.gov.mv
ގުޅުނީ 21/01/2021

އެޑްމިން އެންޑް ފައިނޭންސް

ޚަދީޖާ އަޙްމަދު އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ khadeeja@tat.gov.mv
ގުޅުނީ 07/11/2019
އަހްމަދު ބައްސާމް މުޙައްމަދު ސީނިއަރ އައިޓީ އޮފިސަރ bassam@tat.gov.mv
ގުޅުނީ 25/08/2013
އަޒުމާ މުޙައްމަދު ދީދީ ޑެޕިއުޓީ ފައިނޭންސް އޮފިސަރ azuma@tat.gov.mv
ގުޅުނީ 17/08/2016
މަރިޔަމް ރަފާހާ އެސިސްޓެންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ rafaha@tat.gov.mv
ގުޅުނީ 01/10/2017
ފާޠިމަތު ސެހެނާޒް އެސިސްޓެންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ sehenaz@tat.gov.mv
ގުޅުނީ 20/11/2017
ޢާއިޝަތު ޢަލީ އޮފީސް އެސިސްޓެންޓް
ގުޅުނީ 26/04/2017
ޒުލައިޚާ ޢަބްދުﷲ މަސައްކަތު
ގުޅުނީ 10/07/2011