31 މޭ 2020 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން 11 ޖޫން 2020 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ކޮންމެ ހަފުތާއަކު 3 ދުވަހު ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތައް ހުޅުވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުން ނިންމަވާފައިވީނަމަވެސް، އެ މުއްދަތުގައި ރައްޔިތުން ހާޒިރުވެގެން ދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތްތައް ނުދިނުމަށް ނިންމާފައިވާތީ، މި ޓްރައިބިއުނަލަށް އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް ލިބިދޭ 30 ދުވަހުގެ މުއްދަތު ގުނުމުގައި، މިހާރު ސަރުކާރު ހުޅުވާ ދުވަސްތައް ނުހިމެނޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ