މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ ބަޖެޓާބެހޭ ނަންބަރު 13-B/CIR/2016/11 ސަރކިއުލަރގެ ދަށުން، 25 ސެޕްޓެމްބަރު 2016 އިން ފެށިގެން، މި ޓްރައިބިއުނަލްގެ ރަސްމީ ގަޑިއަކީ ހެނދުނު 8:00 ން މެންދުރުފަހު 2:00 އަށެވެ