ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގެ މުވައްޒަފުންގެ ޤަވާއިދުގެ 46 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ ގޮތަށް، 1 ޑިސެމްބަރު 2015 އިން ފެށިގެން، މި ޓްރައިބިއުނަލްގެ ރަސްމީ ގަޑިއަކީ ހެނދުނު 8:00 ން ހަވީރު 3:00 އަށެވެ.