ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގެ 2 ވަނަ ދައުރުގެ މުއްދަތު 28 ނޮވެމްބަރ 2020 ގައި ހަމަވުމާ ގުޅިގެން، ޤާނޫނު ނަމްބަރ 2010/3 (ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނު)ގެ 56 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ (1) ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ގޮތުގެމަތީން، ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ މެމްބަރުކަމަށް، ތިރީގައިވާ ފަސް ބޭފުޅުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މިއަދު (29 ނޮވެމްބަރ 2020ގައި) އައްޔަން ކުރައްވައިފިއެވެ.

ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ އައްޔަން ކުރެއްވެވި ފަސް މެމްބަރުންގެ ތެރެއިން، ޤާނޫނު ނަމްބަރ 2010/3 (ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނު)ގެ 56 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ (2) ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ގޮތުގެމަތީން، ރައީސާއި ނާއިބު ރައީސް ކަމުގެ މަޤާމަށް ހޮވިވަޑައިގެންފައިވަނީ ތިރީގައިވާ ދެބޭފުޅުންނެވެ.

 

14 ރަބީޢުލްއާޚިރު 1442
29  ނޮވެންބަރު 2020