(ސިޓީއާ ލިޔެކިއުންތައް ބަލައިގަތުން: ހެނދުނު 08:00 ން މެންދުރުފަހު 13:00 އަށް) އޮފީސް ހުޅުވިފައި ހުންނާނީ ހެނދުނު 8:00 މެންދުރު 14:00

މެންބަރުން

ތިންވަނަ ދައުރު

އަލްއުސްތާޛް މުޙައްމަދު މުނައްވަރު ޢަލީ ޓްރައިބިއުނަލްގެ ރައީސް [email protected]
އަލްފާޟިލް ޙުސައިން ޒައިދާން ޖަލީލު ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނާއިބު ރައީސް [email protected]
އަލްފާޟިލް އިސްމާޢީލް ސާޖިދު ޓްރައިބިއުނަލްގެ މެންބަރު [email protected]
އަލްއުސްތާޛު އަޙުމަދު އަޝްރަފް ޓްރައިބިއުނަލްގެ މެންބަރު [email protected]
އަލްއުސްތާޛާ ފާޠިމަތު މިންޙަތު ޢިއްޒަތު ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނާއިބު ރައީސް (ނޮވެމްބަރު 2020 ން 7 ޑިސެންބަރު 2020)
އަލްއުސްތާޛާ ޚަދީޖާ ނައީމް ޓްރައިބިއުނަލްގެ މެންބަރު [email protected]

ދެވަނަ ދައުރު

29 ނޮވެމްބަރު 2015 ން 28 ނޮވެމްބަރު 2020 އަށް
އަލްއުސްތާޛް ނަޞްރުﷲ ޖަމީލު ޓްރައިބިއުނަލްގެ ރައީސް
އަލްއުސްތާޛާ ފާޠިމަތު މިންޙަތު ޢިއްޒަތު ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނާއިބު ރައީސް
އަލްފާޟިލް ޙަސަން ޒުހައިރު މުޙައްމަދު ޓްރައިބިއުނަލްގެ މެންބަރު
އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު ފަރީޝާ ޓްރައިބިއުނަލްގެ މެންބަރު
އަލްއުސްތާޛް މުޙައްމަދު މުނައްވަރު ޢަލީ ޓްރައިބިއުނަލްގެ މެންބަރު
އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝަތު ޢަޒުފާ ޢަބްދުލްޣަފޫރު ޓްރައިބިއުނަލްގެ މެންބަރު (ނޮވެމްބަރު 2015 ން 20 ޖަނަވަރީ 2020)

ފުރަތަމަ ދައުރު

29 ނޮވެމްބަރު 2010 ން 28 ނޮވެމްބަރު 2015 އަށް
އަލްއުސްތާޛް އިބްރާހީމް ޢަފީފް ޓްރައިބިއުނަލްގެ ރައީސް
އަލްއުސްތާޛް ޢަބްދުއްސަލާމް ޢާރިފް ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނާއިބު ރައީސް
އަލްއުސްތާޛް ނަޞްރުﷲ ޖަމީލު ޓްރައިބިއުނަލްގެ މެންބަރު
އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު ސާވީ ޓްރައިބިއުނަލްގެ މެންބަރު
އަލްފާޟިލް ޙަސަން ޒުހައިރު މުޙައްމަދު ޓްރައިބިއުނަލްގެ މެންބަރު